YourSky___

10 tekstów – auto­rem jest Your­Sky___.

Nie boję się, że mo­je marze­nia się nie spełnią.
Ale prze­raża mnie myśl, że spełnią się, a ja te­go nie zauważę. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 kwietnia 2010, 20:24

Wiesz ja­ka jest różni­ca po­między op­ty­mistą i pe­symistą ?
Pe­symis­ta rzu­cając kos­tką, boi się, że wyrzu­ci 0,5 oczka,
a op­ty­mis­ta ma nadzieje, że uda mu się tra­fić 7. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 14 kwietnia 2010, 19:38

Żyję po­między ludźmi, których lu­bię, podzi­wiam, nie to­leruję, kocham, sza­nuję, omi­jam, z który­mi uwiel­biam roz­ma­wiać. których nie ro­zumiem, nie znam, wiel­bię i niena­widzę. I pośród tych ludzi codzien­nie szu­kam cho­ciaż jed­ne­go szczerego [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 kwietnia 2010, 21:07

Może dla­tego zos­tało ofiaro­wane nam tyl­ko jed­no życie, bo jest z nim po­dob­nie jak z fil­mem.
Po obej­rze­niu kil­ku­nas­tu, możesz prze­widzieć ja­kie będzie za­kończe­nie.
Po kil­kudziesięciu, fa­buła zaczy­na Ci wiać nudą.
A po set­ce, wy­daje Ci się, że już to gdzieś widziałeś, mi­mo, że oglądasz premierę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 lutego 2010, 17:43

Do cze­go to doszło, że w dzi­siej­szych cza­sach, wielu młodych ludzi uważa się za wycho­wanych i kul­tu­ral­nych, po­nieważ nie zwra­cają się do in­nych "Ty szma­to.", tyl­ko "Ty skończo­na idiotko.". 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 lutego 2010, 14:54

Jeżeli do­dasz pustą myśl, dos­ta­niesz za­pew­ne większość mi­nusów,
po­nieważ nikt nie dos­trzeże między jej wier­sza­mi, praw­dzi­wej puen­ty Two­jego milczenia. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 stycznia 2010, 20:09

- Ja­kiego ko­loru jest Two­je niebo ?
- Niebies­kie.
- Ja­kiego ko­loru jest drze­wo przed Twoim do­mem ?
- Zielo­ne.
- A Two­je oczy ? 
-Piwne.
- A rzeczy­wis­tość, która Cię otacza ?
- Sza­ra. Szare [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 48 fiszek • 17 listopada 2009, 19:34

Po­jawiła się, gdy sie­działam przy leśnym stru­myku. Wy­dawało mi się, że byłam szczęśli­wa, tym­cza­sem, gdy przyszła wszys­tko stanęło na głowie.
Zo­baczyłam świat w in­nych bar­wach, było mi strasznie ciepło, ki­piałam ra­dością, pokochałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 października 2009, 10:21

Nie pa­miętać, ale i nig­dy nie za­pom­nieć (...) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 października 2009, 13:39

Jeśli można upić się szczęściem, to czuję się pijana. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 września 2009, 19:45
YourSky___

Nie, nie lubię mówić o sobie. Więc jeżeli mogę, to tego unikam. ; )

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

YourSky___

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność